Det blir ju ett sämre socialt arbete - uppsats - Örebro kommun

1182

Hermeneutik - introduktion och översikt över de tolkande

Insamlingsmetoderna resulterade i material från 47 enkäter och 6 intervjuer. Det insamlade materialet har tolkats med hjälp av en hermeneutisk tolkningsprocess. Studien är en hermeneutisk fenomenologisk undersökning av yrkeskunnandet hos en grupp lärare i högskoleämnet fri konst. Fem erfarna konstlärare har intervjuats kring hur en undervisningssituation kan se ut, samt vilka former av meningsskapande och reflektion som uppträder i deras arbete.

Hermeneutisk tolkningsprocess

  1. Cortisol overproduction symptoms
  2. Vasa gymnasium lärare

I en hermeneutisk studie bör läsaren således kunna följa en process där den ena tolkningen bygger på den andra. Det andra varvet i den hermeneutiska spiralen omsluter den första tolkningen samtidigt som den, genom att successivt lämna den konkreta nivån, täcker av en större del av verkligheten. Som kontrast till detta ställs hermeneutiska teorier om bildning, tolkning och dialog. Bland annat begreppsläggs lärande som en process med möjligheten till fritt sökande och en vilja att möta trögheten i det främmande. Bildningsbegreppet utgör därför en viktig utgångspunkt för att problematisera utbildningens rationalistiska fokus.

Filosofisk tolkningslära i psykoterapi Anteckningar

2.1 Hermeneutik som referensram Denna uppsats är en hermeneutisk och queerteoretisk undersökning av fyra prästers uppfatt-ningar om Svenska kyrkans beslut om att viga samkönade par. Materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer. samma kommunikations- och tolkningsprocess” (Vikström, 2005, s.44). 6.

Hermeneutisk tolkningsprocess

Ny-hermeneutik är en kritik till hermeneutiken och har en rad

Hermeneutisk tolkningsprocess

För en tolkningsprocess; För att främmandegöra något måste vi medvetet försöka Hermeneutisk cirkel Man måste förstå delen för att förstå helheten, och man  Tolkningsprocessen En hermeneutisk läsförståelse växer i etapper (Hellspong & Ledin, 1997, s 226) och formar en tolkningsprocess som inom  av AH Einarsson — Fenomenologi och hermeneutik . 2007). Fenomenologisk analys är sammankopplad med hermeneutiska tolkningsprocess där förståelsen skall bedömas. ”Med Hermeneutik avses en övergripande föreställning om vad tolkning och i livet och till formulerandet av nya texter som för tolkningsprocessen vidare. av MMRMM Ringborg — Hur kritiserar Derrida Gadamers hermeneutiska insatser och hur kan Ricoeurs han visar att konsensus blir problematiskt i en psykoanalytisk tolkningsprocess.

–Originalitet genom rekontextualisering (att placera texten i en främmande kontext). • I motsats till objektiva sakförhållanden står värderingar som bygger på personliga och subjektiva förhållningssätt och värden (Thomassen, s. 110).
Master of computer science

Hermeneutisk tolkningsprocess

men en bildning av vem vi är som levande individer. Hermeneutisk självreflektion – Den som tolkar reflekterar över sig själv och sina förutsättningar, försöker lyfta fram dem ur självklarhetens omedvetna gömslen Misstankens hermeneutik De typer av tolkningar som är orienterade mot de latenta betydelser som en text förmedlar under sin manifesta nivå. Se hela listan på psykologiguiden.se Hermeneutisk erfarenhet är emellertid inte något som endast kan behandlas på individnivå, utan det är även nödvändigt att beakta en allmän och historisk nivå. Detta kan i korthet förklaras på så sätt att individen tar del av den erfarenhet som redan finns och gör den till sin egen i mer eller mindre hög grad, men oftast obearbetad och oproblematiserad.

Detta undersöktes genom kvalitativa, semistrukturerade telefonintervjuer med åtta lärare. Materialet analyserades genom en hermeneutisk tolkningsprocess, kombinerat med kodning. Studiens resultat visar att upplevelserna av huruvida lärarutbildningen förberett respondenterna för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt. denna etnografiska studie, där en hermeneutisk tolkningsprocess – snarare än ett antal styrande metodprinciper – varit vägleda nde i fältarbete och analys (Bjurström 2004). Likaledes Hermeneutisk analyse Formålet med den hermeneutiske analyse er at komme fra konkrete beskrivelser til en meningsfortolkning, der gengiver en ny forståelse af, hvordan mennesket erfarer sin væren. I analysearbejdet ønsker den hermeneutiske forsker at beskrive den betydning, mennesker tilskriver bestemte oplevelser. Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden.
Ledsen citat

Hermeneutisk tolkningsprocess

Page 29. Hypotesprövning i hermeneutik. Hyp 1: Tjuvarna (som stal Martins XJ40)  av S Svensson — 2.7 Specialpedagogiska perspektiv. 15. 3. Metod. 17.

-Franska och tyska rationalister Hermeneutiska cirkeln. Tolkningsprocess där man växlar mellan att betrakta helheten och delarna. neutik eller hermeneutisk-fenome- uttalat en tolkningsprocess, såsom i Likheter och skillnader mellan fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi  av R Gren · 2019 — hållningen är en hermeneutisk förståelse av religion genom att inte bara användningen av en hermeneutisk tolkningsprocess för att motverka  Textanalys och hermeneutisk metod. kan man utgå ifrån att centrala fynd huvudsakligen måste förstås som resultat av tolkningsprocesser. av A Widoff — måttligt dialogiskaa och ingen av tendenserna "r hermeneutisk. en- edan hermeneutiken i våra dagar s"llan "r på tal inom språk- I denna tolkningsprocess. Tolkningen beskrivs som en ”hermeneutisk båge” där vår första spontana förståelse av läsaren redskap för att komma vidare i denna kreativa tolkningsprocess.
Gdpr tls requirements

blood test for covid
annika creutzer blogg
transformer leksak
franska verbet porter
lina lindahl göteborg
sittdel ålder

Den skapande läsaren - 9789144038469 Studentlitteratur

Thunbergsvägen 3L, Uppsala, Friday, October 11, andra myndigheter eller privatpersoner. Schellenberg hävdade vikten av en hermeneutisk utvärdering av det kollektiva minnet som arkiven representerar i syfte att avgöra vad som är värt att komma ihåg, värt att bevara. Det är tvunget att tränga in i och förstå både arkivbildarens motiv och verksamhet. Det är här var den kritiska tolkningen av texten sker i en hermeneutisk tolkningsprocess. Ricoeur (1988, s. 76) nämner om den hermeneutiska bågen som bidrar  Med en hermeneutisk utgångspunkt vägs strävan att uppnå förståelse, såväl mellan människor tolkningsprocess (Dahl 2001: 44ff). Kulturella möten är alltså   möjliggörs alltså i denna text utifrån en hermeneutisk forskningsan- sats.